Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                        ὑπ’ ἀριθ. 3/2016

                                                                                                                                                                                                                                Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 11ῃ Μαρτίου 2016

Πρός
τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστο λαὸ
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί∙

Σὲ συνέχεια τῆς ἀπὸ 19ης Ὀκτωβρίου 2014 Ἐγκυκλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Μαξίμου μὲ θέμα τὴ στάση τῶν χριστιανῶν ἔναντι τῶν αἰρέσεων, ὑπενθυμίζουμε καὶ πάλι τὸ χρέος ὅλων μας, νὰ στεκόμαστε ἀκλόνητοι στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, τὴν πίστη τῶν Πατέρων μας, καὶ νὰ προσέχουμε ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν ποικιλώνυμων αἰρετικῶν (χιλιαστῶν, κ.ἄ.), ποὺ μᾶς πλησιάζουν μὲ ἔνδυμα προβάτου, ἐνῶ, κατὰ τὸν ἀποστολικὸ λόγο, εἶναι «λύκοι βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου».

Ἀδελφοί∙ μὴν ἐμπιστεύεσθε, πέραν τῶν πνευματικῶν σας πατέρων καὶ διδασκάλων, ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνωρίζετε ποῖοι εἶναι καὶ ἀπὸ ποὺ ἔρχονται. Τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας τὴν ἔχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἡ Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γιὰ μᾶς ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ προστασία ἀπὸ τὴν πλάνη∙ ἡ Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γιὰ ὅλους μας «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»∙ στὴν Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παρέχεται ἡ Θεία Χάρη καὶ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος∙ στὴν Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι ὁ Χριστός, τὸ φῶς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή∙ ἡ Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία, τοπικά, ἐκφράζει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας μας.

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, «μὴ προσέχετε πνεύμασι πλάνης καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων»∙ «ἀλλοτρίῳ (διδασκάλῳ) μὴ ἀκολουθήσητε», ἀλλὰ φεύγετε μακρυὰ ἀπὸ αὐτόν. Οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ «οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν». Γνωρίζουν μόνον τὴ φωνὴ καὶ τὴν διδαχὴ τῶν ὀρθοδόξων Ποιμένων καὶ Διδασκάλων τους.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους σας καλὴ Σαρακοστή, μὲ προκοπὴ στὴν ἁγία πίστη τοῦ Εὐαγγελίου μας καὶ στὴν ἐν Χριστῷ ζωή.

                                                                                                          Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων