Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ αριθ. 1/2015

Ἐν Ἰωαννίνοις, τῇ 4ῃ Φεβρουαρίου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Σεβαστοὶ Πατέρες, διὰ τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Μηνύματος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπαγορεύομεν ἐφ’ ἐξῆς εἰς τὸν συνταξιοῦχον ἱερέαν π. Φώτιον Πρόκον τοῦ Χαριλάου, ἀνήκοντα πνευματικῶς καὶ κανονικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, πᾶσαν τέλεσιν ἱεροπραξίας, πολλῷ δὲ μᾶλλον τὴν τέλεσιν τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, εἰς ἅπασαν τὴν καθ’ Ἡμᾶς Ἐπαρχίαν.

Ὅθεν ὑπείκοντες τῇ Πατρικῇ ἄμα δὲ καὶ Κυριαρχικῇ ταύτῃ ἐντολῇ, δὲν θὰ ἐπιτρέπετε εἰς τοὺς ὑπὸ τὴν ὑμετέραν φροντίδα Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ παρεκκλήσια εἰς τὸν ὡς ἄνω κληρικὸν τὴν συμμετοχὴν ἢ τὴν τέλεσιν οἱασδήποτε ἱεροπραξίας.

Ο     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ