Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2014

 

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
1Διαπιστωτικὴ Πράξη Συνθέσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς I. M. Ἰωαννίνων21-07-2014
2Χορήγηση Δικαιώματος Ὑπογραφῆς21-07-2014
3Διαπιστωτικὴ Πράξη Συνθέσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς I. M. Ἰωαννίνων07-08-2014
4Χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης στὴν Τραπεζικὴ Θυρίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων11-08-2014
5Ὁρισμὸς Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων18-08-2014
6Ἐγγραφὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ὡς μέλους τῆς Συνεταιριστικῆς Τραπέζης Ἠπείρου26-08-2014
7Ἀνάθεση Διοικητικῶν Διακονημάτων – Ὁρισμὸς Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καὶ Ἀναπληρωτοῦ Γ.Α.Ε.29-08-2014
8Χορήγηση ἐπιδόματος γιὰ κάλυψη ἐξόδων παραστάσεως καὶ ὁδοιπορικῶν29-08-2014
9Δημιουργία Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ Ὄψεως ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
μὲ τὴν ἔνδειξη «Λογαριασμός Δωρεῶν»
02-09-2014
10Ὁρισμὸς τακτικοῦ καὶ ἀναπληρωματικοῦ μέλους τῆς Ἐφορείας τῆς Περιφερειακῆς Ἐστίας Βελλᾶς02-09-2014
11Διορισμὸς τακτικοῦ Ἱεροψάλτου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων29-09-2014
12Διορισμὸς τακτικοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων29-09-2014
13Διορισμὸς τακτικοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἡλιοχωρίου29-09-2014
14Χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης στὴν Τραπεζικὴ Θυρίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων03-10-2014
15Διορισμὸς Ἡγουμένου καὶ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βοτσᾶς14-10-2014
16Ἔγκριση Πρακτικῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ἰωαννίνων14-10-2014
17Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 42/13-10-2014 Πράξεως τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου
14-10-2014
18Ὁρισμὸς ὑπευθύνου διὰ τὴν ἀποστολήν τῶν παραστατικῶν ἀγορᾶς τροφίμων καὶ τῶν καταστάσεων διανεμηθέντων γευμάτων, συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 29ης Σεπτεμβρίου 2014 Προγραμματικὴ Σύμβαση μεταξὺ τῶν φορέων α) Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Προνοίας, β) Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ γ) Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Μέριμνα»07-11-2014
19Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διὰ τὴν κάλυψιν τῆς διακονικῆς ὀργανικῆς θέσεως
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων
09-11-2014
20Διορισμὸς τακτικοῦ Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων23-11-2014
21Διοργάνωση ἐκδηλώσεως, ὑπὸ τὸν τίτλο «Διάβασις Θεία»,
γιὰ τὴν παρουσίαση ὀκτὼ μελοποιημένων κειμένων τῆς Καινῆς Διαθήκης
09-12-2014
22Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διὰ τὴν κάλυψιν τῆς διακονικῆς ὀργανικῆς θέσεως
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων
09-12-2014
23Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 545/18-12-2014 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς18-12-2014
24Διορισμὸς Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων29-12-2014