Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

Ἱστορικὸ Σημείωμα:

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Μπάφρας κτίστηκε τὸ ἔτος 1935 (περίπου). Στὴν τοποθεσία ὅπου σήμερα βρίσκεται ὁ Ναὸς ὑπῆρχε ἕνα μικρὸ ἐξωκκλήσι ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία Παρασκευή, ὅπως μαρτυροῦσαν τσιφλικάδες ποὺ ἔβοσκαν ἐκεῖ τὰ πρόβατά τους. Στὸ σημεῖο αὐτὸ βρέθηκαν τὰ θεμέλια τοῦ σημερινοῦ Καθολικοῦ μετὰ ἀπὸ ὄνειρο ποὺ εἶδε ὁ Δημήτριος Κωτσακίζογλου (μπάρμπα-Δημητρός), στὸ ὁποῖο ἡ Ἁγία Παρασκευὴ τοῦ ὑπέδειξε τὸ μέρος ὅπου ἔπρεπε νὰ ψάξει. Στὴν πρώτη ἀνασκαφὴ ποὺ ἔκανε βρῆκε τὸ Ἱερὸ καὶ μετέπειτα ὁλόκληρο τὸ συγκρότημα τοῦ Ναοῦ, ὅπως ὑπάρχει καὶ σήμερα.

Ὁ μπάρμπα-Δημητρὸς ἦταν δίκαιος καὶ συνετὸς ἄνθρωπος καὶ εἶχε κερδίσει τὸν σεβασμὸ τῶν συμπατριωτῶν του, ἀφοῦ μέχρι καὶ σήμερα ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι τὸν εἶχαν γνωρίσει καὶ εἶναι ἐν ζωῇ μιλοῦν γιὰ ἕναν “Ἅγιο» ἄνθρωπο ποὺ ὅλη του τὴ Ζωὴ ζοῦσε ἐνάρετα, συνομιλώντας πολλὲς φορὲς μὲ τὴν Ἁγία Παρασκευή. Λέγεται, ἐπίσης, ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἀνακάλυψε τὸν Ναὸ δὲν σταμάτησε ποτὲ νὰ σκάβει καὶ ὅποτε ἔσκαβε ὅλο καὶ κάτι ἔβρισκε. Στὴν περιοχὴ τοῦ Μπιζανίου – χωρὶς νὰ μᾶς εἶναι γνωστὸ ἀκριβῶς σὲ ποιὸ σημεῖο – βρῆκε δύο ξύλινους κίονες στηριζόμενους σὲ δυὸ μικροὺς λέοντες ἢ δράκους, ποὺ προφανῶς ἀνήκουν σὲ Δεσποτικὸ Θρόνο, καὶ τοὺς παρέδωσε στὴ Νομαρχία Ἰωαννίνων, στὸν κ. Σούλη. Ἀκόμη, ἀνακάλυψε καὶ μία ἀσημένια λειψανοθήκη, τὴν ὁποία ἀγόρασε ὁ τότε Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καταβάλλοντας τὸ χρηματικὸ ποσὸ τῶν 500 δραχμῶν.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μπάρμπα-Δημητρό, οἱ Μπαφριῶτες ἔχουν σὲ μεγάλη ἐκτίμηση καὶ σεβασμό καὶ τὸν Ἱερέα π. Ἀντώνιο Ταστεμερίδη. Ὁ π. Ἀντώνιος γεννήθηκε στὸ Τσὰκ τῆς Μ. Ἀσίας τὸ 1857 καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἦρθε ὡς Ἱερέας μὲ τοὺς πρώτους πρόσφυγες. Μαζί του ἔφερε ἀπὸ τὸ Τσὰκ στὴν Μπάφρα ἕναν χρυσοκέντητο Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ὁ ὁποῖος κατασκευάστηκε τὸ 1906 στὴ Ρωσία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου. Ο π. Ἀντώνιος ἦταν καὶ αὐτὸς δίκαιος καὶ ἄξιος Λειτουργὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λέγεται, μάλιστα, ὅτι κατὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία σὲ ἔλεγχο ποὺ ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι στοὺς πρόσφυγες, γιὰ νὰ μὴν μπορέσουν νὰ μεταφέρουν πολύτιμα ἀντικείμενα στὴν Ἑλλάδα, ἐπιχείρησαν νὰ σκοτώσουν ἕνα 12χρονο κορίτσι ἐπειδὴ ἦταν Ἀρμένισσα. Τὸ κορίτσι σώθηκε ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Τούρκων, διότι ὁ π. Ἀντώνιος ἔβαλε τὸ χέρι του στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο (ὅπως τοῦ ἐπέβαλαν οἱ Τοῦρκοι γιὰ νὰ δοῦν ἂν λέει ἀλήθεια) καὶ εἶπε ὅτι τὸ κορίτσι αὐτὸ εἶναι Ρωμιὰ καὶ ὄχι Ἀρμένισσα.

Διατελέσαντες Ἐφημέριοι: 

 • Ὁ π. Ἀντώνιος Ταστεμερίδης ἦταν ὁ πρῶτος Ἱερέας τῆς Μπάφρας. Ἐπειδὴ δὲν εἶχαν Ἐκκλησία, τελοῦσε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες (Θ. Εὐχαριστία, Ὄρθρο κ.λπ.) ἀρχικὰ σὲ μία σκηνὴ καὶ μετέπειτα στὸ σχολεῖο, σὲ μία αἴθουσα ποὺ τοῦ παραχώρησαν γι’ αὐτὴ τὴ δουλειὰ ἀκριβῶς. Τελοῦσε δὲ τὶς ἀκολουθίες καὶ τὰ μυστήρια σὲ δύο γλῶσσες, τὴν Ἑλληνικὴ καὶ τὴν Καραμανλίδηκη. Ὁ π. Ἀντώνιος δὲν πρόλαβε νὰ λειτουργήσει στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, διότι ἐκοιμήθη τὸ 1932 πρὶν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ.
 • Ἱερέας π. Παναγιώτης 1935-1936.
 • Ἱερέας π. Κωνσταντῖνος Τατσόνης 1937 – 1954.
 • Ἱερέας π. Βασίλειος Ἴσκος 1955 – 1957.
 • Ἱερέας π. Εὐάγγελος Κωστούλας 1962 – 199.6
 • Ἱερέας π. Σπυρίδων Κωνσταντῆς 1996.
 • Ἱερέας π. Χρῆστος Κώτσης 1996 – 1997.
 • Ἱερέας π. Μαρόπουλος Λάζαρος 1997 – 2010.
 • Ἱερέας π. Κων/νος Σιόντης 2010 – 2013.
 • Ἱερέας π. Ἰωάννης Γούσης 2013 – 2022.
 • Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Ναυρόζογλου 2022 –

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ:

Τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μπάφρας πραγματοποιήθηκαν τὴν 31η τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1975, χοροστατοῦντος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου καὶ συλλειτουργούντων τῶν ἐξῆς Ἱερέων:

 • Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Βάγγη.
 • Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήστου Γκήκα.
 • Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Θεοχάρους Μπούκα.
 • Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Λέκα.
 • Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Χρήστου Καραγιάννη.
 • Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Κωστούλα – Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Μπάφρας.
 • Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Ἀθανασίου Παπαθανασίου.
 • Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Ἀθανασίου Ἴσκου.
 • Ἱερωτάτου Διακόνου π. Λάμπρου Τζαλαβρᾶ (χειροτονήθηκε Ἱερέας).
 • Ὑποδιακόνου κ. Ἰωὴλ Τόκα (χειροτονήθηκε Διάκονος).

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:

 • Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Ναυρόζογλου.

 

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Μπάφρας
45500 Μπάφρα Ἰωαννίνων
Τηλ: 6948356769
e-mail: enoriampafras@yahoo.com
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ