Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Ὁ Τίμιος Πρόδρομος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
07/01/20187ης Ἰανουαρίου
2«Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ (Ζακχαίου)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/01/201821ης Ἰανουαρίου
3«Ἡ ἀρχή τοῦ Τριωδίου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
28/01/201828ης Ἰανουαρίου
4«Κυριακή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
4/02/20184ης Φεβρουαρίου
5«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
11/02/201811ης Φεβρουαρίου
6«Κυριακή τῆς Τυρινῆς»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
18/02/201818ης Φεβρουαρίου
7«Κυριακή Α ́ Νηστειῶν (Τῆς Ὀρθοδοξίας)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
25/02/201825ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή Β ́ Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
04/03/20184ης Μαρτίου
8«Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν (Σαυροπροσκύνηση)»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
11/03/201811ης Μαρτίου
9«Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
25/03/201825ης Μαρτίου
10«…Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος…» «ὁ δι’ ἡμᾶς σταυρωθείς»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
01/04/20181ης Ἀπριλίου
11«Πάσχα, Ἀνάστασις! Πάσχα, Φῶς! Πάσχα, Χαρά καί εὐλογία!»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
08/04/20188ης Ἀπριλίου
12«Ὁ Ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
18/03/201822ας Ἀπριλίου
13«Ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνίδος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
29/04/201829ης Ἀπριλίου
14«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
06/05/20186ης Μαΐου
15«Τί εἴδους ἐπικοινωνία ἔχουμε μέ τόν Ἰησοῦ;»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
13/04/201813ης Μαΐου
16«Κυριακή των Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
20/05/201820ης Μαΐου
17«Τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
24/06/201824ης Ἰουνίου
18«Σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας
01/07/20181ης Ἰουλίου
19«Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
12/07/201815ης Ἰουλίου
20«Κυριακή Θ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
29/07/201829ης Ἰουλίου
21«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
05/08/20185ης Αὐγούστου
22«Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου» (Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
15/08/201812ης Αὐγούστου
23«Χριστιανός Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος Α΄»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
19/08/201819ης Αὐγούστου
24«Χριστιανός Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος Β΄»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
26/08/201826ης Αὐγούστου
25«Χριστιανός Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος Γ΄»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
02/09/20182ας Σεπτεμβρίου
26«Κυριακή μετά τήν Ὕψωση»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
16/09/201816ης Σεπτεμβρίου
27«Μετάσταση Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
26/09/201830ης Σεπτεμβρίου
28«Ἡ ἔγερσις ἐκ νεκρῶν τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας στὴν Ναΐν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
07/10/201807ης Ὀκτωβρίου
29«Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/10/201821ης Ὀκτωβρίου
30«Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
26/09/201828ης Ὀκτωβρίου
31«Κυριακή Ε΄ Λουκά»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
04/11/20184ης Νοεμβρίου
32«Ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
11/11/201811ης Νοεμβρίου
33«Ἅ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
18/11/201818ης Νοεμβρίου
34«Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
25/11/201825ης Νοεμβρίου
35«Ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραὶμ Ντέτσικας
09/12/20189ης Δεκεμβρίου
36«Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
23/12/201823ης Δεκεμβρίου