Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ αριθ. 3/2015

                                                                                                                                                                                                                           Ἐν Ἰωαννίνοις, τῇ 29ῃ Μαΐου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
καὶ Εὐλαβεστάτους Διακόνους
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ διακονία μας ὡς κληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἔργον ὑψηλὸν καὶ σπουδαῖον, διότι κληθέντες ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐτέθημεν «ἐν ἐπιμελείᾳ ψυχῶν αἵματι Χριστοῦ ἐξηγορασμένων» (Μεγ. Βασίλειος).

Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ὀφείλομεν πάντες νὰ καταρτιζώμεθα κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῶς, ἐντρυφῶντες εἰς τὴν λειτουργικὴν καὶ λατρευτικὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν προσευχὴν καὶ τὴν μελέτην τῶν Θείων Γραφῶν, ἀλλὰ καὶ διευρύνοντες τὰς περὶ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Θεολογίαν γνώσεις μας, διὰ καταλλήλων ἐπιμορφωτικῶν προσπαθειῶν καὶ μελετῶν.

Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀποβλέπουσα, ἡ καθ’ Ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις διοργανώνει – σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν – δύο κύκλους ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων:

α) «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΝ»: ἕν πρόγραμμα καταρτίσεως τῶν ἤδη Πνευματικῶν ἀλλὰ καὶ ἀναδείξεως νέων Πνευματικῶν, διὰ μίαν πληρεστέραν ἀνταπόκρισιν εἰς τὰς εἰδικὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.
β) «ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ»: ὥστε νὰ γνωρίζωμεν ἐπαρκῶς καὶ κατ’ ἀκρίβειαν τὰς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐν Συνόδοις διατυπωθείσας δογματικὰς ἀληθείας καὶ νὰ καθοδηγῶμεν τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ μετὰ γνώσεως καὶ ἐπιστήμης, ὀρθοτομοῦντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Ἀντιλαμβάνεσθε, πιστεύω, τὴν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην παρακολου-θήσεως καὶ συμμετοχῆς εἰς τοὺς ἀνωτέρω ἐπιμορφωτικοὺς κύκλους, διὰ τοῦτο καὶ παρακαλῶ ὅπως, τῇ πρωτοβουλίᾳ τῶν κατὰ τόπους ἀρχιερατικῶν ἐπιτρόπων, προσέλθητε εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρὸς συμπλήρωσιν τῆς σχετικῆς δηλώσεως – αἰτήσεως συμμετοχῆς καὶ λεπτομερῆ ἐνημέρωσιν.

Ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἱερέων κρίνεται ἀπαραίτητος, τῶν δὲ νεωτέρων, κάτω τῶν πεντήκοντα ἐτῶν, ἀναγκαία.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ