Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ αριθ. 2/2014

                                                                                                                                                                                                                      Ἐν Ἰωαννίνοις, τῇ 2ᾳ Ὀκτωβρίου 2015

Πρὸς
τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ” Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τὴν Κυριακή, 12 Ὀκτωβρίου, ξεκινοῦν τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα στὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως μας μὲ τὸν καθιερωμένο Ἁγιασμὸ σὲ κάθε ἐνοριακὸ ναό.
Ἐπίσης, παράλληλα μὲ τὴν κατήχηση τῶν νέων, θὰ ξεκινήσουν καὶ οἱ δημιουργικὲς δραστηριότητες τῶν παιδιῶν μας, ὅπως διδασκαλία μουσικῆς καὶ μουσικῶν ὁργάνων, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, χορῶν, ζατρικίου κ.λ.π., ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ δώσουν στὰ παιδιά μας ἐρεθίσματα, ἀπαραίτητα γιὰ μιὰ εὑρύτερη ἀνάπτυξη καὶ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς τους, μέσα ἀπὸ τὴν ὁμάδα καὶ τὸ παιχνίδι.
Οἱ δραστηριότητες αὐτές, ὄχι μόνο δὲν εἶναι αὐτονομημένες ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ ζωὴ καὶ τὴν ὀρθόδοξη ἀγωγή, ἀλλὰ καὶ βοηθοῦν στὸν κύριο σκοπὸ τῆς ἐνορίας, ποὺ εἶναι νὰ οἰκειοποιηθοῦμε ὅλοι – μικροὶ καὶ μεγάλοι – τὸ μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος.
Τὰ «Κατηχητικά» θὰ πραγματοποιοῦνται κάθε Κυριακὴ στὶς Ἐνορίες, μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία.

Ο     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ