Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρὸς

  • τὰ παιδιά,
  • τοὺς γονεῖς καὶ
  • τοὺς ἐκπαιδευτικούς.

Ἐνταῦθα.

Καλοῦμε ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου, νὰ προσέλθουν στὰ κατηχητικὰ μαθήματα, ποὺ γίνονται καὶ φέτος στὶς ἐνορίες τῆς πόλεως καὶ τῶν προαστίων της.

Παιδιά, ἀξίζει νὰ ἀφιερώσετε μιὰ ὥρα τὴν ἑβδομάδα, μετὰ τὴ Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, γιὰ νὰ γνωρίσετε κάποιους ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς πίστεως, τῆς λατρείας καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἀγάπης καὶ διαλόγου, ποὺ με παιδαγωγικὴ γνώση καὶ ζῆλο καλλιεργοῦν τὰ ἐπιλεγμένα στελέχη μας. Κλεῖστε τὰ ἀφτιά σας στὰ κηρύγματα τοῦ μηδενισμοῦ καὶ τῆς ἀναρχίας· ἀντισταθεῖτε στὶς δελεαστικὲς προσφορὲς τῶν ἐμπόρων τοῦ θανάτου καὶ τῶν διαφημιστῶν τοῦ ἀνθρώπινου ξεπεσμοῦ. Κι ἐλᾶτε νὰ μιλήσουμε γιὰ ἕνα καλύτερο κόσμο, τὸν κόσμο ποὺ θέλετε καὶ ὀνειρεύεσθε ἐσεῖς, μὲ τὸ ζωντανὸ νεανικὸ μυαλὸ καὶ μὲ τὴν ἁγνὴ καὶ ἄδολη καρδιὰ σας. Ἐλᾶτε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες καὶ τὶς ἀπαράμιλλες ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τὶς ἱερές μας Παραδόσεις, τὸ μεγαλεῖο τῆς Λατρείας μας, τὶς δωρεὲς τοῦ Πνεύματος, τὸ κήρυγμα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, τὶς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς εἰρήνης, ὅπως αὐτὲς προβάλλονται μέσ’ ἀπὸ τὴ θεία ἀποκάλυψη. Αὐτὰ ὅλα ἀποτελοῦν τὴ μόνη ἐλπίδα, νὰ ζήσει ὁ κόσμος μας.

Καλοῦμε, ἐπίσης, κι ἐσᾶς τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν, νὰ στηρίξετε τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὰ νέα μέλη της, τὰ παιδιά μας. Ἡ πρόσκληση πρὸς ἐσᾶς δὲν εἶναι δική μας· εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς μεγάλους, εἶπε γιὰ τὰ παιδιά: «ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴν κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς με». Τὰ παιδιά μας, πέρ’ ἀπὸ τὴν ὑλικὴ τροφή, τὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες, πέρ’ ἀπὸ τὴν ψυχαγωγία, τὸν ἀθλητισμὸ καὶ τὶς ἄλλες δραστηριότητες, θέλουν καὶ κάτι ἀκόμη γιὰ νὰ ζήσουν· θέλουν καὶ τὴν πνευματικὴ τροφή, τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια· θέλουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἀληθινά «ἄρτος ζωῆς». «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος».

Ἀκοῦτε τὶ γίνεται στὶς ἡμέρες μας γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἄλλοι προτείνουν νὰ προσεγγίζεται τὸ μάθημα ἀπὸ ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς σκοπιᾶς, δηλαδὴ νὰ γίνουν τὰ θρησκευτικὰ ἕνα ἀκόμα μάθημα μὲ γνωσιολογικὸ περιεχόμενο, ἐνῷ ἄλλοι θέλουν νὰ διδάσκεται ἕνας θρησκευτικὸς συγκρητισμός, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἕνα κράμα θρησκειῶν καὶ ἰδεῶν, ποὺ μόνο σύγχυση μπορεῖ νὰ φέρει στὰ παιδιά. Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ φορτώσουμε τὰ παιδιὰ μὲ γνώσεις, κι ἄλλες γνώσεις… Ἐμεῖς θέλουμε νὰ μεταδώσουμε σὲ αὐτὰ τὴν ἀλήθεια ποὺ σώζει καὶ τὸν εὐαγγελικὸ τρόπο ζωῆς: νὰ τὰ μάθουμε νὰ καλλιεργοῦν τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀνθρωπιά, τὸν σεβασμό καὶ τὴν ἀλληλεγγύη πρὸς κάθε ἄνθρωπο ἀδιακρίτως, τὴ στήριξη στὸν ἀδύνατο καὶ τὴν ἐλπίδα στὸν ἀπελπισμένο, τὴν ἐντιμότητα στὶς σχέσεις καὶ τὴ δικαιοσύνη… Θέλουμε τὰ παιδιά μας νὰ μοιάζουν στὸν Θεό. Ὅλα αὐτὰ τὰ μαθαίνουμε μέσα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση.

Κι ἐσεῖς, ἀγαπητοὶ ἐκπαιδευτικοί, – γιατὶ κι ἐσᾶς καλοῦμε – ἐλᾶτε συνεργοὶ στὸ ἔργο τῆς ὀρθόδοξης ἀγωγῆς, καὶ δεῖτε το ὡς ἔργο ἐνισχυτικὸ τοῦ δικοῦ σας λειτουργήματος, ποὺ κύριο στόχο ἔχει τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ στήριξη καὶ ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητας τῶν παιδιῶν μας. Θέλουμε νὰ δώσουμε μαζί σας μιὰ παιδεία ποὺ νὰ ἔχει πνεῦμα σοφίας ἀλλὰ καὶ πνεῦμα συνέσεως. Μιὰ παιδεία, ὅπως τὴ «μετέλαβαν» καὶ τὴ «μετέδωκαν» σ’ ἐμᾶς οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι. Σᾶς καλοῦμε νὰ βοηθήσετε, καὶ νὰ βοηθήσουμε ὅλοι, ὥστε νὰ δώσουμε στὰ παιδιά μας μορφή (αὐτὸ θὰ πεῖ μορφώνω), νὰ μορφώσουμε δηλαδὴ στὰ πρόσωπά τους τὴν ἀρχετυπικὴ εἰκόνα, τὴ θεανθρώπινη μορφή, ποὺ εἶναι καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐδῶ στὴ γῆ.

                                                                                                                                                                         

Σᾶς περιμένουμε καὶ εὐχόμαστε σὲ ὅλους 

Καλὴ Σχολικὴ Χρονιά!

                                                                                                                                                                                                                         

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Μάξιμος

Εὐλογίᾳ καί Ἐντολῇ Αὐτοῦ
                                                                                                                                                                                                   Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
                                                                                                                                                                                                 Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Τσιάρας