Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                       ὑπ’ ἀριθ. 2/2015

                                                                                                                                                                                                                Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2015

Πρός
ἅπαντας τούς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἓδρες τους

Θέμα: «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς – Συμμετοχή τῶν ἐνοριῶν – Δισκοφορία»

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος διοργανώνει κι ἐφέτος τήν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», κατά τήν Β’ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (1 – 7 Μαρτίου 2015).

Σκοπός τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ ἐνημέρωση τοῦ Χριστωνύμου πληρώματος γιά τό ἱεραποστολικό ἒργο πού διεξάγει ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τήν Οἰκουμένη, διά τόν εὐαγγελισμό τῶν Ἐθνῶν καί ἔνταξη αὐτῶν στό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ Συνοδική, λοιπόν, Ἀπόφαση τῆς 3ης Φεβρουαρίου ἐνεστ. ἒτους, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μᾶς παρακαλεῖ, ὃπως προβοῦμε σέ σχετικές ἐνέργειες, γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Μποροῦμε δηλ. νά διοργανώσουμε μέσα σέ αὐτή τήν Ἑβδομάδα εἰδικές ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, ἐκθέσεις, προβολές κ.λ.π., προκειμένου νά προβάλουμε τόσο τό ἱεραποστολικό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γενικῶς, ἀφοῦ ἡ κίνηση πρός τά ἒθνη εἶναι μέσα στή φύση καί στήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ἀπ’ ἀρχῆς καί ἓως τῶν ἐσχάτων, ὅσο καί τό ἔργο πού αὐτή ἐπιτελεῖ ἀνά τόν κόσμο.

Σέ ὅσες ἀπό τίς ἐνορίες μας λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα, δέον ὅπως, κατά τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, στό μάθημα τῆς ἡμέρας, γίνει ἀναφορά στό ἱεραποστολικό ἔργο, πού διεξάγει ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τόν κόσμο, ἀφοῦ πρῶτα ἐπιδείξουμε στά παιδιά τή μεγάλη ἀφίσα πού ἒχουμε παραλάβει ἀπό τήν ἱ. Μητρόπολη καί μοιράσουμε σέ αὐτά τούς σελιδοδεῖκτες, πού ἀναδεικνύουν τό θέμα «Ἱεραποστολή».

Κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 1η Μαρτίου 2015 – πρώτη ἡμέρα τῆς «Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» – θά περιαχθεῖ ὁ καθιερωμένος δίσκος ὑπέρ τοῦ σκοποῦ τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Καλόν εἶναι, πρό τῆς δισκοφορίας, ὁ καθένας ἀπό μᾶς νά πεῖ – ὅπως μπορεῖ- δυό λόγια καί νά ἐξηγήσει στό ἐκκλησίασμα, ὅτι αὐτή ἡ οἰκονομική συνεισφορά μας εἶναι μιά ἐλάχιστη συμμετοχή στό τεράστιο ἒργο, πού ἐπιτελεῖται στίς ἐσχατιές τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας ἀπό τά ἱεραποστολικά κλιμάκια τῆς Ἐκκλησίας μας, καί μιά ἐνίσχυση – ὑλική καί ἠθική – στούς ἀνθρώπους μας ἐκεῖ, πού παλεύουν ἐν μέσῳ δυσχερειῶν καί στερήσεων, νά ἀνεγείρουν Ἐκκλησίες καί Σχολεῖα, νά συντηροῦν ἰατρεῖα καί ἄλλα ἱδρύματα κοινωφελῆ, νά κατηχοῦν, νά βαπτίζουν καί νά στηρίζουν πνευματικά καί ὑλικά ἀνθρώπους πού ζοῦν πολύ πίσω ἀπό τόν δικό μας πολιτισμό. Εἶναι πολύ σημαντικό νά γνωρίζουν οἱ χριστιανοί μας, ὅτι οἱ διακονοῦντες τήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή – κληρικοί καί λαϊκοί – ἄφησαν τίς δικές μας, ἐδῶ, ἀνέσεις καί εὐκολίες, καί ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους στήν ἱερή αὐτή ὑπόθεση, τῆς διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ «εἰς τόν κόσμον ἃπαντα». Ἂν δέν μποροῦμε ὅλοι – καί βέβαια δέν μποροῦμε – νά διακονήσουμε τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, μποροῦμε ὡστόσο νά πράττουμε τό ἐλάχιστο, νά ἐνισχύουμε δηλ. τό ἔργο της, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐτήσιας δισκοφορίας.

Ἐπανερχόμενοι στά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, σᾶς πληροφοροῦμε, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος μᾶς ὑπενθυμίζει, διά τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματός της, ὅτι, κατά παλαιά συνήθεια, στήν προσπάθεια ἐνισχύσεως τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, «συμμετέχουν καί τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων δι’ οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς». Κάθε παιδί, λοιπόν, ὕστερ’ ἀπό κατάλληλη βιωματική προπαρασκευή, ἂς προσφέρει, γιά τόν ἱερό αὐτό σκοπό, κατά τήν δύναμη καί τήν θέλησή του. Δέν χρειάζεται νά τονίσουμε τήν ὕψιστη πνευματική καί παιδαγωγική ἀξία, πού ἒχει γιά τά παιδιά μας ἡ μικρή προσφορά καί συμμετοχή τους στή συλλογική προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὑπόθεση τῆς Ἱεραποστολῆς.

Παρακαλοῦμε, τό ποσόν τῶν χρημάτων πού θά συναχθεῖ ἀπό τόν δίσκο καί ἀπό τήν συνδρομή τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, νά καταβληθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι τήν 13η Μαρτίου τό ἀργότερο, προκειμένου νά κατατεθοῦν σέ εἰδικό λογαριασμό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας «διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν».

                                                               Μέ τήν πεποίθηση, ὅτι ὅλοι θά δραστηριοποιηθοῦμε καί θά πράξουμε τό καλύτερο,
                                                                                                                           διατελοῦμε
                                                                                                      μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης

                                                                                    Ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
                                                                                                                  Πρωτ. Λάμπρος Χ. Τσιάρας

 Σημείωση: Σᾶς ὑπενθυμίζουμε, ὅτι κατά τό προσεχές χρονικό διάστημα προβλέπονται οἱ παρακάτω δίσκοι:
α) Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Ὃρους Σινᾶ (Κυρ. τῶν Βαΐων)
β) Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου (Μ. Πέμπτη, μετά την ἔξοδο τοῦ Ἐσταυρωμένου).