Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                        ὑπ’ ἀριθ. 2/2016

                                                                                                                                                                                                                 Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2016

Πρός
ἅπαντας τούς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἕδρες τους.

                                                             Θέμα: «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς – Συμμετοχή τῶν ἐνοριῶν – Δισκοφορία»

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος διοργανώνει κι ἐφέτος τήν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», κατά τήν Β’ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (20 – 26 Μαρτίου 2016).
Σκοπός τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ ἐνημέρωση τοῦ Χριστωνύμου πληρώματος γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο πού διεξάγει ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τήν Οἰκουμένη, διά τόν εὐαγγελισμό τῶν Ἐθνῶν καί ἔνταξη αὐτῶν στό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ Συνοδική, λοιπόν, Ἀπόφαση τῆς 5ης Φεβρουαρίου ἐνεστ. ἔτους, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μᾶς παρακαλεῖ, ὅπως προβοῦμε σέ σχετικές ἐνέργειες, γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Μποροῦμε δηλ. νά διοργανώσουμε μέσα σέ αὐτή τήν Ἑβδομάδα εἰδικές ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, ἐκθέσεις, προβολές κ.λ.π., προκειμένου νά προβάλουμε τόσο τό ἱεραποστολικό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γενικῶς, ἀφοῦ ἡ κίνηση πρός τά ἔθνη εἶναι μέσα στή φύση καί στήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ἀπ’ ἀρχῆς.
Σέ ὅσες ἀπό τίς ἐνορίες μας λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα, δέον ὅπως, κατά τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, στό μάθημα τῆς ἡμέρας, γίνει ἀναφορά στό ἱεραποστολικό ἔργο, πού διεξάγει ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τόν κόσμο, ἀφοῦ πρῶτα ἐπιδείξουμε στά παιδιά τή μεγάλη ἀφίσα πού ἔχουμε παραλάβει ἀπό τήν ἱ. Μητρόπολη καί μοιράσουμε σέ αὐτά τούς σελιδοδεῖκτες, πού ἀναδεικνύουν τό θέμα «Ἱεραποστολή».

Κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 20η Μαρτίου 2015 – πρώτη ἡμέρα τῆς «Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» – θά περιαχθεῖ ὁ καθιερωμένος δίσκος ὑπέρ τοῦ σκοποῦ τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Καλόν εἶναι, πρό τῆς δισκοφορίας, ὁ καθένας ἀπό μᾶς νά πεῖ – ὅπως μπορεῖ- δυό λόγια καί νά ἐξηγήσει στό ἐκκλησίασμα, ὅτι αὐτή ἡ οἰκονομική συνεισφορά μας εἶναι μιά ἐλάχιστη συμμετοχή στό τεράστιο ἔργο, πού ἐπιτελεῖται στίς ἐσχατιές τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας ἀπό τά ἱεραποστολικά κλιμάκια τῆς Ἐκκλησίας μας, καί μιά ἐνίσχυση – ὑλική καί ἠθική – στούς ἀνθρώπους μας ἐκεῖ, πού παλεύουν ἐν μέσῳ δυσχερειῶν καί στερήσεων, νά ἀνεγείρουν Ἐκκλησίες καί Σχολεῖα, νά συντηροῦν ἰατρεῖα καί ἄλλα ἱδρύματα κοινωφελῆ, νά κατηχοῦν, νά βαπτίζουν καί νά στηρίζουν πνευματικά καί ὑλικά ἀνθρώπους πού ζοῦν πολύ πίσω ἀπό τόν δικό μας πολιτισμό. Εἶναι πολύ σημαντικό νά γνωρίζουν οἱ χριστιανοί μας, ὅτι οἱ διακονοῦντες τήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή – κληρικοί καί λαϊκοί – ἄφησαν τίς δικές μας, ἐδῶ, ἀνέσεις καί εὐκολίες, καί ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους στήν ἱερή αὐτή ὑπόθεση, τῆς διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ «εἰς τόν κόσμον ἅπαντα». Ἂν δέν μποροῦμε ὅλοι – καί βέβαια δέν μποροῦμε – νά διακονήσουμε τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, μποροῦμε ὡστόσο νά πράττουμε τό ἐλάχιστο, νά ἐνισχύουμε δηλ. τό ἔργο της, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐτήσιας δισκοφορίας.

Ἐπανερχόμενοι στά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, σᾶς πληροφοροῦμε, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος μᾶς ὑπενθυμίζει, διά τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματός της, ὅτι, κατά παλαιά συνήθεια, στήν προσπάθεια ἐνισχύσεως τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, «συμμετέχουν καί τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων δι’ οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς». Κάθε παιδί, λοιπόν, ὕστερ’ ἀπό κατάλληλη βιωματική προπαρασκευή, ἂς προσφέρει, γιά τόν ἱερό αὐτό σκοπό, κατά τήν δύναμη καί τήν θέλησή του. Δέν χρειάζεται νά τονίσουμε ὅτι γιά τά παιδιά μας ἡ μικρή προσφορά καί συμμετοχή τους στή συλλογική προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὑπόθεση τῆς Ἱεραποστολῆς ἔχει ὕψιστη πνευματική καί παιδαγωγική ἀξία καὶ σημασία.
Παρακαλοῦμε, τό ποσόν τῶν χρημάτων πού θά συναχθεῖ ἀπό τόν δίσκο καί ἀπό τήν συνδρομή τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, νά καταβληθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι τήν 8η Ἀπριλίου «διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν».

Μέ τήν πεποίθηση, ὅτι ὅλοι θά δραστηριοποιηθοῦμε καί θά πράξουμε τό καλύτερο,

                                                                                                                                 διατελοῦμε
                                                                                                         μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης
                                                                                     Ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

                                                                                                                       Πρωτ. Λάμπρος Χ. Τσιάρας

Σημείωση: Σᾶς ὑπενθυμίζουμε, ὅτι κατά τό προσεχές χρονικό διάστημα προβλέπονται οἱ παρακάτω δίσκοι:
α) Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Ὃρους Σινᾶ (Κυρ. τῶν Βαῒων)
β) Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου (Μ. Πέμπτη, μετά τήν ἔξοδο τοῦ Ἐσταυρωμένου).