Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ  (ΣΟΥΔΕΝΩΝ)

1. Ὁ ἐνοριακός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου

Σύμφωνα μέ χαραγμένη σέ λίθο ἐπιγραφή στήν ἐξωτερική πλευρά τῆς ἁψίδας, ἀνοικοδομήθηκε τό ἔτος 1791. Ὁ ναός εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο, ὑπερυψωμένο νάρθηκα στά δυτικά καί χαγιάτι στή βόρεια καί νότια πλευρά. Τοιχογραφικός διάκοσμος διακρίνεται σήμερα μόνο στόν τροῦλο, ἀλλά ὑπολείμματα ἀπό ἀνάγλυφα γύψινα τόξα στό ἱερό ἴσως ὑποδηλώνουν τήν ὕπαρξη τοιχογραφιῶν καί στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ ναοῦ. Στόν ναό ὑπάρχουν ἀξιόλογες εἰκόνες τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνα, ἐνῷ δυό ἀπό τίς δεσποτικές εἰκόνες τοῦ ξυλόγλυπτου τέμπλου χρονολογοῦνται τά ἔτη 1794 καί 1796, ἀντίστοιχα. Στή βορειοδυτική πλευρά τοῦ ναοῦ προσκολλᾶται τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τό ὁποῖο ἀνήκει στήν ἴδια οἰκοδομική φάση, ἐνῶ οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου, ὅσες γλύτωσαν τήν κλοπή, χρονολογοῦνται τό ἔτος 1814.

 

2. Ὁ ναός τῶν Ταξιαρχῶν

Εἶναι τρίκογχος, ἀθωνικοῦ τύπου, μέ μεταγενέστερο νάρθηκα στή δυτική πλευρά. Μή ὁρατή σήμερα ἐπιγραφή, στό δυτικό ἀέτωμα τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία εἶχε διαβαστεῖ παλαιότερα, τοποθετεῖ τήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα (1611/12 ἤ 1612/13). Σύμφωνα μέ τήν κτητορική ἐπιγραφή, ζωγράφος τοῦ ναοῦ εἶναι ὁ Ἀναστάσιος ὁ Καπεσοβίτης καί ἡ ἁγιογράφηση ὁλοκληρώθηκε τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους «αψμθ’» (=1749). Ὁ ναός εἶναι κατάγραφος καί ὁ διάκοσμος καλύπτει τόσο τόν κυρίως ναό ὅσο καί τόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ νάρθηκα. Ἀπό τίς παραστάσεις ἀξίζει νά προσεχθοῦν ἡ ἀπεικόνιση τῶν 18 ἀπό τούς 24 Οἴκους τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου στήν τέταρτη ζώνη τοῦ κυρίως ναοῦ καί ἡ ἱστόρηση τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας στό κλειδί τῆς δυτικῆς καμάρας.

 

3. Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου

Βρίσκεται στά ἀριστερά τοῦ δρόμου πού ὁδηγεῖ στά Κάτω Πεδινά, λίγες δεκάδες μέτρα πρίν τήν εἴσοδο στό χωριό. Εἶναι μικρῶν διαστάσεων μονοχῶρος ναός μέ τρίπλευρη ἐξωτερικά ἁψίδα καί στεγάζεται μέ τετρακλινή στέγη. Ἡ ἵδρυσή του δέν μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ μέ ἀσφάλεια, ἀλλά πιθανῶς νά εἶναι κτίσμα τοῦ 16ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνα. Στό ἐσωτερικό του διατηρεῖ τοιχογραφικό διάκοσμο μόνο στό ἱερό, πού χρονολογεῖται, βάσει τεχνοτροπικῶν χαρακτηριστικῶν, στίς δυό τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 18ου αἰῶνα καί ἐντάσσεται στό ἔργο τῶν Καπεσοβιτῶν ζωγράφων.

4. Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Εἶναι μονόχωρος, χωρίς νά διασώζει διάκοσμο στό ἐσωτερικό του. Κοντά στήν Ἁγία Βαρβάρα βρέθηκαν τάφοι τοῦ τέλους τοῦ 12ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 11ου  αἰῶνα π.Χ. Ἡ χρονολόγηση τοῦ κτίσματος εἶναι δύσκολη, ἀλλά θά μπορούσαμε νά τοποθετήσουμε τήν ἵδρυσή του τήν περίοδο μετά τόν 16ο αἰῶνα.

(κείμενο Ἰωάννης Π. Χουλιαράς)

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Κων/νος Νεοφώτιστος.

 

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου
Κάτω Πεδινά 44007
Ἰωάννινα
Τηλ: 695.5837173
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ