Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΠΑΝΗΣ

Ὁ οἰκισμός μέ τήν ὀνομασία Κοπάνη μνημονεύεται γιά πρώτη φορά τό 1319 σέ χρυσόβουλο τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Β’ τοῦ Παλαιολόγου. Βρίσκεται 20 χλμ νότια τῶν Ἰωαννίνων σέ ὑψόμετρο 550 μέτρων Ν.ΝΑ τῶν ὑπωρειῶν τῆς Ὀλύτσικας.
Εἶναι κτισμένη ἀμφιθεατρικά, ἀναγνωρίστηκε κοινότητα τό 1919 καί εἶχε τότε 445 κατοίκους καί στήν τελευταία ἀπογραφή τοῦ 2011, 340. Ἡ ὕπαρξη ἐκτός τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ καί ἕντεκα παρεκκλησίων, ἐκ τῶν ὁποίων τά τρία (3) εἶναι πολύ παλαιά, δείχνει τό ὑψηλό χριστιανικό συναίσθημα τῶν Κοπανιωτῶν, ἐνῷ ἡ κατασκευή καί δωρεά τό 1832 νερόμυλου μέ χῶρο ἐπεξεργασίας νημάτων (μαντάνια) ἀπό τόν τότε ἔπαρχο τῆς περιοχῆς Ἰωάννη Τζιαφέρη μαρτυρεῖ καί τό σημαντικό ρόλο καί ἀποδοχή τῆς ἐνορίας Κοπάνης στήν εὐρύτερη περιοχή. Ἀπό τόν νερόμυλο ἡ ἐκκλησία εἰσέπραττε τότε 30 λίρες ἐτησίως.

Κεντρικός ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

 Βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ δίπλα ἀπό τό σχολεῖο. Κτίστηκε τό 1904 καί εἶναι Τρίκλιτη Βασιλική μέ Τροῦλο καί γυναικωνίτη μέ ὄροφο στά δυτικά. Μέ χρήματα πολλῶν συγχωριανῶν πού μετανάστευσαν τή δεκαετία τοῦ 60 στό ἐξωτερικό καί στό ἐσωτερικό ἀλλά καί τῶν ντόπιων κατοίκων ἔγιναν οἱ ἁγιογραφίες τοῦ ναοῦ καί ἡ ἀγορά ἀναγκαίων εἰκόνων, ἐκκλησιαστικῶν ἱερῶν σκευῶν καί ἐπίπλων. Στίς περισσότερες δωρεές ἀναγράφεται τό ὀνοματεπώνυμο τοῦ δωρητῆ καί ἡ χρονολογία. Πλησίον τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ ὑπῆρχε πολύ παλαιότερα ἄλλος ναός, ὁ ὁποῖος κατέρρευσε καί ἕνα τμῆμα του χρησιμοποιήθηκε ὡς ὀστεοφυλάκιο τό ὁποῖο καταστράφηκε ἀπό πυρκαγιά καί ἐγκαταλείφθηκε. Διασώζεται μέχρι σήμερα σέ ἄριστη κατάσταση τό κωδωνοστάσιο (καμπαναριό) αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας.

Παρεκκλήσια ἐντός οἰκισμοῦ Κοπάνης

Ἅγιος Νικόλαος (Εἰκ. 1): Σύμφωνα μέ μιά χαραγμένη πέτρα πού φέρει τή χρονολογία 1717, πρέπει νά κτίστηκε τότε, οἱ ἡλικιωμένοι ὅμως κάτοικοι ἰσχυρίζονται ὅτι ὅπως μεταδόθηκε ἀπό πάππου πρός πάππον κτίστηκε πολύ παλαιότερα ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Αὐτοκράτορα Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Ἔχουν διασωθεῖ  μικρά τμήματα ἁγιογραφιῶν καί δέν ὑπάρχουν παλιές εἰκόνες.

Ἅγιος Μηνᾶς (Εἰκ. 2): Ὑπῆρχε παλιά ἐκκλησία καί ἐπάνω στά θεμέλιά της κτίστηκε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ὁ νέος ναός, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ἁγιογραφίες οὔτε παλιές εἰκόνες

Ἅγιος Γεώργιος (Εἰκ. 3): Εἶναι κτισμένος στήν κορυφή μικροῦ λόφου καί ἐπάνω σέ μικρή ἀρχαία ἀκρόπολη σύμφωνα μέ τήν ἀρχαιολογική ὑπηρεσία. Φέρεται ὅτι κτίστηκε στήν ἴδια χρονική περίοδο μέ τόν Ἅγιο Νικόλαο, ἐνῷ ἔχει ἁγιογραφίες πού ἔγιναν πρίν ἀπό λίγα χρόνια.

Ἁγία Παρασκευή (Εἰκ. 4): Κτίστηκε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἐπάνω στήν παλιά ἐκκλησία. Δίπλα ὑπάρχει τό νεκροταφεῖο καί ἔχει ἁγιογραφίες πού ἔγιναν πρόσφατα.

Ἅγιος Νεκτάριος (Εἰκ. 5): Εἶναι προκατασκευασμένος· ἀγοράστηκε, ἐγκαταστάθηκε καί βάφτηκε μέ δαπάνες τῆς ἀδελφότητας Κοπανιωτῶν Ἀθηνῶν «ὁ Προφήτης Ἠλίας» στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Ἔχει μικρό ἀριθμό ἁγιογραφιῶν.

Παρεκκλήσια ἐκτός οἰκισμοῦ Κοπάνης

Προφήτης Ἠλίας περιοχή Καλογερίτσα (Εἰκ. 6): Δέν ἔχει ἁγιογραφίες. Εἶναι παλιό ἐξωκλήσι, ἀλλά δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα χρονολογίας κτίσης του.

Ἅγιος Γεώργιος περιοχή Σπαρτίτσι (Εἰκ. 7): Κτίστηκε δίπλα ἀπό τόν παλιό ναό, ὁ ὁποῖος κατέρρευσε διότι ἦταν κτισμένος μέ λιθοδομή. Δέν ἔχει ἁγιογραφίες.

Ἅγιος Θεόδωρος περιοχή Παλαιοχώρι Ὀλύτσικα (Εἰκ. 8): Δέν ἔχει ἁγιογραφίες καί εἶναι κτισμένος δίπλα ἀπό τόν παλιό ναό ὁ ὁποῖος εἶχε καταρρεύσει.

Ἅγιος Ἀθανάσιος περιοχή Παλαιοχώρι Ὀλύτσικα (Εἰκ. 9): Εἶναι παλαιός ναός περίπου τῆς ἴδιας ἡλικίας μέ τόν Ἅγιο Νικόλαο. Ἔχουν διασωθεῖ μικρά τμήματα ἁγιογραφιῶν.

Ἅγιος Δημήτριος περιοχή Παλαιοχώρι Ὀλύτσικα (Εἰκ. 10): Εἶναι παλαιός ναός τουλάχιστον 300 ἐτῶν. Ξεκίνησε νά ἀνακατασκευάζεται ἐδῶ καί 15 χρόνια περίπου καί λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης οἱ ἐργασίες ἔχουν σταματήσει ἐδῶ καί πέντε χρόνια.

Προφήτης Ἠλίας περιοχή Παλαιοχώρι Ὀλύτσικα (Εἰκ. 11): Δέν ὑπάρχουν ἁγιογραφίες οὔτε γνώση γιά τόν ἀκριβῆ χρόνο πού κτίστηκε. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες ἡλικιωμένων εἶναι πάνω ἀπό 100 ἐτῶν.

Οἱ μικρές παρεμβάσεις στόν κεντρικό ναό καί στά ἐξωκλήσια γιά τήν ἀποκατάσταση βλαβῶν καί φυσιολογικῶν φθορῶν γίνονται μέ προσωπική ἐργασία τῶν κατοίκων καί μέ τίς οἰκονομικές τους προσφορές, ὅταν προκύπτουν τά προβλήματα.

Ἐφημέριος: Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Λάζαρος Μαρόπουλος.

 

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας:
Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κοπάνης
Τ.Κ.: 44009  Κοπάνη Ἰωαννίνων
Τηλ: 6930477370
Βρεῖτε μας στό χάρτη μέ ἕνα κλίκ ἐδῶ.