Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Από Δικαστήριο

 1. Απόφαση Δικαστηρίου
 2. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας
 3. Παραίτηση από ένδικα μέσα
 4. Αίτηση στον Εισαγγελέα
 5. Εντολή Εισαγγελέα
 6. 1(ένα) e-Παράβολο χαρτοσήμου 15€, με κωδικό 402
 7. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο εάν δεν παρευρίσκεται ο ένας εκ των δύο διαδίκων
 8. Παράβολο 30€ (μετρητά -ὄχι κάρτα) έκαστος στην Ιερά Μητρόπολη

Από Συμβολαιογράφο 

 1. Συμβολαιογραφική Πράξη
 2. 1(ένα) e-Παράβολο χαρτοσήμου 15€, με κωδικό 402
 3. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο εάν δεν παρευρίσκεται ο ένας εκ των δύο διαδίκων
 4. Αίτηση προς την Ιερά Μητρόπολη
 5. Παράβολο 30€ (μετρητά -ὄχι κάρτα) έκαστος στην Ιερά Μητρόπολη