Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 

Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι γονεῖς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτίσουν τὸ παιδί τους πρέπει νὰ ἐνεργήσουν ὡς ἑξῆς:

  Ειδικές περιπτώσεις

α) Σὲ περίπτωση ποὺ μὲ Δικαστικὴ ἀπόφαση τὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ ἔχει ὁ ἕνας γονέας, γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου καὶ τὴν Ὀνοματοδοσία ἀπαιτεῖται συγκατάθεση καὶ ὑπογραφὴ καὶ τοῦ ἕτερου γονέα ἤ Ὑπεύθυνη Δήλωση.
β) Σὲ περίπτωση διαφωνίας τῶν γονέων γιὰ τὸ Βάπτισμα ἤ τὴν Ὀνοματοδοσία, ἀπαιτεῖται Δικαστικὴ ἀπόφαση.
γ) Σὲ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ ἑνὸς γονέως λόγω εὐλόγου κωλύματος, τότε ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ προχωρήσει στὴν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος, ἔφ΄ ὅσον ἐκ μέρους τοῦ ἀπόντος γονέως ὑποβληθεῖ εἴτε βεβαίωση ἐνώπιον συμβολαιογράφου εἴτε Ὑπεύθυνη Δήλωση μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς, ὅτι συγκατατίθεται στὴ Βάπτιση τοῦ τέκνου του κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα καὶ μὲ τὸ συγκεκριμένο ὄνομα.
δ) Σὲ περίπτωση ἄγαμης μητέρας, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀσκεῖ μόνη της τὴ γονικὴ μέριμνα, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ τελέσει τὴ Βάπτιση καὶ νὰ δώσει ὄνομα, ἔφ΄ ὅσον ἡ ἄγαμη μητέρα συμπληρώσει Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/86, στὴν ὁποία θὰ δηλώνει ὑπευθύνως τὰ ἑξῆς:

1. ὅτι ἀσκεῖ ἀποκλειστικῶς τὴ γονικὴ μέριμνα ἐπὶ τοῦ ἀνήλικου τέκνου της,
2. ὅτι δὲν ὑφίσταται Δικαστικὴ ἀπόφαση ἡ ὁποία νὰ ἀπονέμει δικαίωμα ἀσκήσεως γονικῆς μέριμνας καὶ στὸν πατέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου καί, τέλος,
3. ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸ ἀνήλικο τέκνο της νὰ βαπτισθεῖ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα καὶ νὰ λάβει τὸ συγκεκριμένο ὄνομα.

 Σχετικὰ μὲ τὴν προσέλευση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ καὶ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ:

α) Νήπια
Παιδιά ποὺ ἔχουν γεννηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι ἐγγεγραμμένα στὸ Ληξιαρχεῖο βαπτίζονται κανονικά.

β) Ἐνήλικες
1. Ὁ ἑτερόδοξος ἢ ἀλλόθρησκος συμπληρώνει αἴτηση Βαπτίσεως, στὴν ὁποία καταγράφει ὅλα τὰ προσωπικά του στοιχεῖα ( ὄνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης κ.λπ.) καὶ ἀναφέρει ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἀβίαστα καὶ ἐλεύθερα.
2. Ὑποβάλλει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τὴν αἴτηση Βαπτίσεως μαζὶ μὲ φωτοτυπία τῆς Ταυτότητας ἤ τοῦ Διαβατηρίου του.
3. Ἡ Μητρόπολη ἐγκρίνει τὴν αἴτηση καὶ καθορίζει τὸν Κατηχητή – Ἱερέα.
4. Ὁ Κατηχητὴς καθορίζει τὸν χρόνο τῆς Κατηχήσεως καὶ ὁ Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας τὴ Βάπτιση.
5. Μετὰ τὴν τέλεση τῆς Βάπτισης, ὁ Νεοφώτιστος καταθέτει τὴ βεβαίωση Βαπτίσεως – Κατηχήσεως στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος.