Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ ἀριθ. 1/2016

                                                               Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 17ῃ Μαρτίου 2016

Πρὸς
τοὺς Αἰδ. Προέδρους
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
τῶν ἐνοριῶν τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν ὄψει τῆς καταρτίσεως Περιουσιολογίου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τὸ ὁποῖον, κατὰ πληροφορίας, θὰ ἀφορᾷ καὶ Νομικὰ Πρόσωπα, καὶ προκειμένου τὸ Λογιστήριον τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ προετοιμασθῇ καταλλήλως καὶ ἐγκαίρως διὰ τὴν καλλίονα ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐνοριῶν, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀπὸ λήψεως τῆς παρούσης, συμπληρώσητε τὸ συνημμένον ᾧδε ἔγγραφον, καὶ παραδώσητε αὐτὸ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν πρὸς ἐπεξεργασίαν.

Μὲ τὸ συνημμένον ἔγγραφον καλεῖσθε νὰ συμπληρώσητε τὰ στοιχεῖα τῶν ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν, ἤτοι: τὸν ἀριθμὸν IBAN, τὸ εἶδος τοῦ Λογαριασμοῦ (ὄψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμιακός, εἰδικὸς λογαριασμὸς δωρεῶν), τὸ Πιστωτικὸν Ἵδρυμα καθὼς καὶ τὸ τρέχον χρηματικὸν ὑπόλοιπον.

Ἐπιπροσθέτως καὶ πρὸς ἀποφυγὴν λαθῶν ἐκ μεταφορᾶς τῶν στοιχείων, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπισυνάψητε καὶ φωτοστατικὸν ἀντίγραφον τῆς πρώτης σελίδος (ἔνθα ἐμφαίνεται ὁ ἀριθμός ΙΒΑΝ) καὶ τῆς τελευταίας σελίδος (ἔνθα ἐμφαίνεται τὸ τρέχον χρηματικὸν ὑπόλοιπον) τοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ