Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                        ὑπ’ ἀριθ. 1/2016

                                                                                                                                                                                                                     Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 28ῃ Ἰανουαρίου 2016

Πρὸς
τοὺς Προέδρους καὶ τὰ μέλη
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
Ἐνταῦθα.

Θέμα: «Συγκρότησις Ἐπιτροπῆς Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν»

 Διὰ τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 176/2006 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ τῆς καταστάσεως αὐτῶν» (ΦΕΚ 268/19-12-2006 τ.Α΄) καὶ κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 72/2016 Ἀποφάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου, διὰ τῆς ὁποίας συγκροτεῖται Ἐπιτροπὴ Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν, καθίσταται ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἐξῆς ὑποχρεωτικὸς δι’ ἅπαντας τοὺς Ἱεροψάλτας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων (Πρωτοψάλτας, Λαμπαδαρίους καθὼς καὶ διὰ τοὺς βοηθοὺς Ἱεροψάλτας τῶν καθ’ ἡμέραν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν) ἡ κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς τοποθέτησίς των.

Ἐπὶ τῷ σκοπῷ αὐτῷ, ἀπαιτεῖται ἡ ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ὑποβολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πράξεως, δι’ ἧς αἰτεῖται ἡ τοποθέτησις νέου ἱεροψάλτου.

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν συνεδριάζει ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου καὶ σύγκειται ἐκ τῶν:

α) κ. Νικολάου Καραβιώτη τοῦ Παρασκευᾶ, Πρωτοψάλτου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, ὅστις καὶ θὰ προεδρεύῃ τῆς ἐπιτροπῆς εἰς περιπτώσεις ἀπουσίας ἢ κωλύματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,

β) κ. Ἰωάννου Γιώτη τοῦ Χρήστου, ἀρχαιοτέρου ἐν ἐνεργείᾳ ἱεροψάλτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων,

γ) ἑκάστοτε Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, διὰ τὸν ὁποῖον προκηρύσσεται ἡ θέσις τοῦ ἱεροψάλτου,

δ) κ. Ἰωάννου Λιάκου τοῦ Ἀθανασίου, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ τοῦ τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ Ψαλτικῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων.

Δι’ οἱανδήποτε πληροφορίαν δύνασθε νὰ ἀπευθύνεσθε πρὸς τὸν Πρωτοψάλτην τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, κ. Νικόλαον Καραβιώτην εἰς τὸν τηλεφωνικὸν ἀριθμὸν 6985124989.

                                                                                                                              Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
                                                                                                                       Εὐλογίᾳ καὶ Ἐντολῇ Αὐτοῦ

                                                                                                               Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος