Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ  (ΣΟΥΔΕΝΩΝ)

1. Ὁ ἐνοριακός ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

Σύμφωνα μέ ἐγχάρακτη σέ λίθο ἐπιγραφή, ἐξωτερικά τῆς ἁψίδας, κτίστηκε κατά τό ἔτος 1793, ἐνῷ ἀρτοφόριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας φέρει τή χρονολογία 1798. Ὁ ναός εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ νάρθηκα στά δυτικά καί χαγιάτι στή βόρεια πλευρά. Τοιχογραφίες καλύπτουν τό κεντρικό κλίτος τοῦ ἱεροῦ καί τά τρία κλίτη τοῦ κυρίως ναοῦ, ἀλλά ὄχι μέχρι τόν δυτικό τοῖχο καί τόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ νάρθηκα. Οἱ ἐξωτερικές ξυλόστεγες στοές μέ τίς τοξοστοιχίες χρονολογοῦνται, μέ βάση ἐπιγραφή, τό ἔτος 1858, ἐνῷ ὁ ὀβορός τό ἔτος 1863. Στό καμπαναριό, πού βρίσκεται ἐκτός τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ, ὑπάρχει ἡ χρονολογία 1874. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ εἶναι ἔργο τουλάχιστον τριῶν διαφορετικῶν περιόδων ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα ἕως καί τό 1885 καί ἀποτελοῦν ἔργα τοῦ Λάζαρου ἀπό τά Ἄνω Σουδενά καί τοῦ ἀνιψιοῦ του Λάζου οἱ ἀρχικές καί Χιονιαδιτῶν ζωγράφων οἱ μεταγενέστερες. Μεταξύ 1802 καί 1817, χρονολογοῦνται οἱ δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου.

2. Ἡ μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Σώζει στόν τροῦλο πολύ ὄψιμες τοιχογραφίες τοῦ 1925, οἱ ὁποῖες εἶναι ἔργο τοῦ Χιονιαδίτη ἁγιογράφου Βασιλείου Α. Φίλη.

3. Ἡ μονή Εὐαγγελίστριας

Ἀνάγει τήν ἵδρυσή της, κατά τήν παράδοση, στή βυζαντινή ἐποχή. Ὡστόσο βυζαντινή φάση δέν ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τή σημερινή εἰκόνα τοῦ μοναστικοῦ συγκροτήματος καί ἰδιαίτερα τοῦ καθολικοῦ. Δυό ἐπιγραφές μᾶς πληροφοροῦν γιά τό ἔτος κτίσης καί ἱστόρησης τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς. Οἱ δυό ἐπιγραφές βρίσκονται στόν δυτικό τοῖχο τοῦ καθολικοῦ, τό ὁποῖο εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο καί μικρό νάρθηκα. Ὡς ἔτος κτίσης τοῦ καθολικοῦ ἀναφέρεται τό 1793 καί ὡς ἔτος ἱστόρησης τό 1809. Ζωγράφοι του εἶναι ὁ Λάζαρος Παπαϊωάννου ἀπό τά Ἄνω Σουδενά καί ὁ ἀνιψιός του Λάζος ἤ Λάζαρος Κανίκης. Ἀπό τό πλούσιο εἰκονογραφικό πρόγραμμα τοῦ ναοῦ πρέπει νά τονίσουμε ἰδιαίτερα, ἐκτός ἀπό τή διεξοδική ἱστόρηση τοῦ βίου τοῦ Χριστοῦ, τίς ἀπεικονίσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν σκηνῶν τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τῆς Γένεσης. Ἐξαιρετικῆς σημασίας καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας εἶναι καί τό ἐπιχρυσωμένο τέμπλο τοῦ καθολικοῦ.

(κείμενο Ἰωάννης Π. Χουλιαράς)

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Κων/νος Νεοφώτιστος.

Σύνθεση Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς:
Πρόεδρος: Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Κων/νος Νεοφώτιστος
Ἀντιπρόεδρος: Ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Τσιγαρᾶς.
Γραμματέας καί ταμίας: Ἀξιότιμος κ. Παπιγκιώτης Παντελής.

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου
Ἄνω Πεδινά 44007
Ἰωάννινα
Τηλ:  695.5837173